Työryhmä

Marjo Kaartinen:
Marjo Kaartinen on kulttuurihistorian professori Turun yliopistossa ja johti Vihan pitkät jäljet -hanketta. Kaartinen on erikoistunut uuden ajan alun kulttuurihistoriaan. Väitöskirjassaan Kaartinen tarkasteli englantilaista reformaatiota Henrik VIII:n aikana ja perehtyi tuon ajan ”vihapuheeseen”, reformaatiopolemiikkiin, joka kohdistui sekä paavinuskoisiin että evankelisiin. Kaartinen on tarkastellut suomalaista rasismia teoksessaan Neekerikammo ja paneutunut sitä kautta kulttuurisiin tapoihin tuottaa toiseutta.

Matti Peikola:
Matti Peikola on englannin kielen professori Turun yliopistossa. Hänen vahvuusalueitaan ovat historiallinen diskurssin- ja tekstintutkimus sekä kirjahistoria. Tutkimuksessaan Peikola on perehtynyt uskonnollisten konfliktien teksteihin ja niiden kielellisiin vaikutuskeinoihin myöhäiskeskiajan Englannissa (harhaoppisuuteen liittyvät kiistakirjoitukset) ja varhaismodernissa Pohjois-Amerikassa (noitaoikeudenkäyntien tekstit). Väitöskirjassaan The Congregation of the Elect: Patterns of Self-Fashioning in English Lollard Writings (2000) hän tarkasteli yhteisöllisyyden kielellistä rakentumista kerettiläisten teksteissä. Hän oli mukana kansainvälisessä tutkimusryhmässä, joka v. 2009 julkaisi uuden kokonaisedition Salemin v. 1692 noitavainon dokumenteista Cambridge University Pressille.

Reima Välimäki:
Reima Välimäki (FT) on kulttuurihistorioitsija, jonka väitöskirja käsitteli harhaoppisuuden vainoa myöhäiskeskiajan Saksassa. Välimäki jatkaa uskonnollisen vainon, polemiikin ja demagogian historian parissa ja on mukana kehittämässä menetelmiä näiden tietokoneavusteiseen tutkimukseen. Lisäksi häntä kiinnostaa medievalismi eli keskiajan käyttö modernissa historiassa ja nykyhetkessä. Välimäki on Turun keskiaikaisten markkinoiden historiallinen asiantuntija, mutta samalla hän seuraa ja kommentoi kriittisesti keskiajan historian käyttöä julkisessa keskustelussa.

Mari-Liisa Varila:
Mari-Liisa Varila (FT) tutkii tiedon välittämisen tapoja keskiajalla ja uuden ajan alussa keskittyen erityisesti englanninkielisiin 1400- ja 1500-lukujen käsikirjoituksiin ja painettuihin kirjoihin. Hän yhdistää tutkimuksessaan filologian, historiallisen kielitieteen, kirjahistorian ja tekstuaalitieteiden menetelmiä selvittääkseen, mitä teksteille tapahtuu, kun ne liikkuvat kirjasta ja mediasta toiseen. Tällä hetkellä hän tutkii painetuista kirjoista käsikirjoituksiin kopioituja tekstejä sekä sitä, kuinka varhaiset kirjantuottajat markkinoivat tuottamiaan teoksia erilaisille lukijakunnille.

Hanna Salmi:
Hanna Salmi (FT) väitteli juuri aiheenaan Early English Debate Poetry as Conflict Talk. Englannin kielen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Salmi tarkasteli konfliktiin liittyviä kielellisiä piirteitä keskiajan ja uuden ajan alun englanninkielisessä kiistarunoudessa (debate poetry). Kiinnostuksen kohteena Salmen työssä ovat mm. vastakohtaisuuksien rakentamisen kielelliset keinot, konfliktin aloittamiseen ja päättämiseen käytettävät kielelliset signaalit sekä toisaalta konfliktin viihdeulottuvuus: runoväittelyihin sijoitettiin solvauksia ja kärjistäviä argumentteja, koska ne viihdyttivät yleisöä.

Karoliina Sjö:
Karoliina Sjö (FM) on kulttuurihistorian jatko-opiskelija Turun yliopistossa. Hän toimi Vihan pitkät jäljet -hankkeen projektitutkija-koordinaattorina.